• από τη Νομοθεσία

    στην Πράξη

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τις τελευταίες δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε πάνω από 15 κοινοτικές οδηγίες και κανονισμούς που ασχολούνται με την ενημέρωση και τη διαβούλευση μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η ενημέρωση και η διαβούλευση να έχουν βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου προς όφελος των εργαζομένων.
Η οδηγία 2002/14 προβλέπει ότι σε περιπτώσεις παράβασης των δικαιωμάτων των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση θα πρέπει να παρθούν κυρώσεις που θα είναι αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και ανάλογες με τη σοβαρότητα της παράβασης. Το είδος των κυρώσεων, όμως, είναι ένα θέμα που επαφίεται στην εθνική νομοθεσία.
Στα κράτη μέλη υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας 2002/14 στο εθνικό δίκαιο. Σε ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία, η Αυστρία και η Γαλλία, είχαν θεσπιστεί διαδικασίες για την ενημέρωση και τη διαβούλευση, ακόμη και πριν από την εισαγωγή της οδηγίας 2002/14, ενώ σε κάποιες άλλες χώρες, ιδίως στη Νότια Ευρώπη, υπάρχει αβεβαιότητα όχι μόνο σχετικά με την εφαρμογή του νόμου για την ενημέρωση και τη διαβούλευση, αλλά ακόμη και για την ενημέρωση των εργαζομένων όσον αφορά την ύπαρξη του νόμου αυτού.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Athens

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (26-28/9/2013)

Μάθετε περισσότερα

 
Rome

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΡΩΜΗ (30-31/5/2013)

Μάθετε περισσότερα

 
Bucharest

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (7-8/3/2013)

Μάθετε περισσότερα

 
Athens

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (8/2/2013)

27 συνδικαλιστές, δικηγόροι που ειδικεύονται στο εργατικό δίκαιο και εμπειρωγνώμονες από όλη την Ελλάδα συναντήθηκαν στην Αθήνα σε μια προπαρασκευαστική συνάντηση.

Μάθετε περισσότερα