ΣΚΟΠΟΣ

Το έργο «Από τη Νομοθεσία στην Πράξη» αξιολογεί το επίπεδο της γνώσης των εργαζομένων όσον αφορά την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης και προσφέρει καλύτερη πληροφόρηση στους εκπροσώπους των εργαζομένων σχετικά με τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τις κοινοτικές οδηγίες.