ΕΡΕΥΝΑ

Κατά τη διάρκεια του έργου υλοποιήθηκαν έρευνες μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων για την εκτίμηση του επιπέδου γνώσης της νομοθεσίας περί των δικαιωμάτων ενημέρωσης και διαβούλευσης, καθώς και την εφαρμογή τους στην πράξη.

Οι έρευνες περιελάμβαναν τα παρακάτω βήματα:
- ανάπτυξη ερωτηματολογίου
- δειγματοληψία
- διανομή του ερωτηματολογίου
- συγκέντρωση των αποτελεσμάτων
- επεξεργασία
- ανάπτυξη της έκθεσης  των αποτελεσμάτων.