ΣΤΟΧΟΙ


Η "Νέα Οδηγία ΕΣΕ - Νέες Προοπτικές» είναι ένα έργο διακρατικής συνεργασίας με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αναδιατυπωμένη οδηγία 2009/38/ΕΚ και την προώθηση της δημιουργίας νέων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων στα οποία θα συμμετέχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις από τα νέα κράτη μέλη.
Ο στόχος αυτός αφορά άμεσα τους στόχους γ, δ και ε της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων:
(γ) η προώθηση μέτρων με στόχο την εξοικείωση των κοινωνικών εταίρων και φορέων σε εταιρικό επίπεδο με το περιεχόμενο της Οδηγίας 2009/38/ΕΚ για τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων καθώς και η προώθηση της σύστασης νέων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων και η βελτίωση της ενημέρωσης και διαβούλευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση - κοινοτική κλίμακα επιχειρήσεων και Ευρωπαϊκή Ένωση - ομίλων επιχειρήσεων.
(δ) η προώθηση διακρατικών δράσεων που περιλαμβάνουν εκπροσώπους των νέων κρατών μελών και των υποψήφιων χωρών προς ένταξη στους τομείς της ενημέρωσης, της διαβούλευσης και της συμμετοχής των εργαζομένων.
(ε) η προώθηση δράσεων με στόχο τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην άσκηση των δικαιωμάτων τους και των υποχρεώσεων τους όσον αφορά την πληροφόρηση, τη διαβούλευση και τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων.
Οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν μέσω μιας σειράς διακρατικών δραστηριοτήτων που αφορούν την Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων (ΟΒΕΣ), μία από τις πιο ιστορικές ελληνικές ενώσεις εργοδοτών, το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, και συνδικαλιστικές οργανώσεις από τα νέα κράτη μέλη. Οι κύριες δραστηριότητες του έργου, δηλαδή τρεις διακρατικές διασκέψεις, συγκέντρωσαν μεγάλο αριθμό εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων, ασχολήθηκαν διεξοδικά με την αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/38/ΕΚ και, επομένως, πέτυχαν τους στόχους τους.