ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ


Το έργο έχει σημαντικό αντίκτυπο και διαρκή επιρροή στη δημιουργία και τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων. Το έργο προέβλεπε τη διεξαγωγή τριών διακρατικών συνεδρίων, με τη συμμετοχή πολιτικών φορέων, εκπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων και ΕΣΕ από τρεις χώρες, καθώς και εκπροσώπων εργοδοτών. Το έργο συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την αναδιατυπωμένη Οδηγία 2009/38/ΕΚ, στη μεταφορά της στις εθνικές νομοθεσίες, στον αντίκτυπο της αναδιατυπωμένης οδηγίας στη δημιουργία νέων ΕΣΕ καθώς και στα υπάρχοντα ΕΣΕ και τις μελλοντικές προοπτικές.
Το έργο έχει σημαντική επίδραση στους εκπροσώπους που συμμετείχαν στις δραστηριότητες του και ως εκ τούτου στα συνδικάτα τους, καθώς και στους εκπροσώπους που προσεγγίστηκαν κατά την εκστρατεία διάδοσης.
Για το σκοπό αυτό, τα μέτρα που πραγματοποιήθηκαν είναι:
• Οργάνωση τριών διακρατικών συνεδρίων στην Αθήνα, τη Σόφια και τη Σινάϊα με τη συμμετοχή εκπροσώπων από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκπρόσωποι θα μεταφέρουν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία που απέκτησαν στα συνδικάτα τους.
• Ανάπτυξη ενός πολύγλωσσου διαδικτυακού ιστότοπου (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) που θα διευκολύνει τη μεταφορά ορθών πρακτικών.
• Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω e-mail, ταχυδρομείου, και δημοσίευσης άρθρων σε μεγάλο αριθμό αποδεκτών στις χώρες που συμμετέχουν.
• Τα κυριότερα αποτελέσματα θα υποβληθούν στην SDA και στην ETUC.
Σε όλες τις ενέργειες διάδοσης αναφέρεται η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας / ΓΔ Απασχόλησης.