ΣΚΟΠΟΣ

Το έργο "Ανάπτυξη e-learning για την ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών συνδικάτων» έχει ως στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση της απασχόλησης και στην κοινωνική διάσταση των προτεραιοτήτων της ΕΕ σχετικά με την έξοδο από την οικονομική κρίση και την επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και των πρωτοβουλιών της "Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας »και« Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ». Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την ενίσχυση των ικανοτήτων των μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων μέσω δραστηριοτήτων δικτύωσης και κατάρτισης και μέσω της εμπλοκής των νεότερων και πιο δημιουργικών και καινοτόμων εργαζομένων που πλήττονται περισσότερο από την κρίση στο συνδικαλιστικό κίνημα.