ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=82
Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι επίσημες  θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα εργασιακά θέματα.
http://eur-lex.europa.eu/
Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κοινοτικές οδηγίες κ.λπ.). Μπορείτε να βρείτε την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε γλώσσα.
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/
Παρατηρητήριο για της Ευρωπαϊκές εργασιακές σχέσεις. Χρήσιμα άρθρα, μελέτες και αναλύσεις ταξινομημένα ανά ημερομηνία, κράτος, κλάδο  ή θέμα.
http://www.etuc.org/
Συνομοσπονδία  Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
http://www.etui.org/
Κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης της Συνομοσπονδίας  Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Μελέτες, υλικά εκπαίδευσης  και εκπαιδευτικά προγράμματα για συνδικαλιστές.
http://www.worker-participation.eu
Χρήσιμα υλικά για τα δικαιώματα των εργαζομένων στην ενημέρωση και την διαβούλευση, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, για τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων, την Ευρωπαϊκή Εταιρεία και τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο.
http://www.businesseurope.eu
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργοδοτών
http://www.fedee.com
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργοδοτών με πληροφορίες για εργασιακά θέματα  από την πλευρά των εργοδοτών.
http://www.ilo.org/global
ILO (Διεθνής Οργανισμός Εργασίας). Πληροφόρηση για Διεθνείς Συμβάσεις, πρότυπα εργασίας, βάσεις δεδομένων, τα διεθνή δελτία στοιχείων επαγγελματικών κινδύνων, δημοσιεύσεις.
http://www.who.int/
WHO (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), στατιστικές, μοντέλο υγειών θέσεων εργασίας
https://osha.europa.eu
EU-OSHA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία)