1 2 3 4
 
 • Ανάπτυξη e-learning

  για την ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών συνδικάτων

 • Ανάπτυξη e-learning

  για την ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών συνδικάτων

 • Ανάπτυξη e-learning

  για την ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών συνδικάτων

 • Ανάπτυξη e-learning

  για την ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών συνδικάτων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το έργο "Ανάπτυξη e-learning για την ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών συνδικάτων» (EMPOWER) συγκεντρώνει τρεις εργατικές Ομοσπονδίες: την ΟΒΕΣ από την Ελλάδα, την FAI CISL από την Ιταλία και την UGT SMC από την Ισπανία και έχει ως στόχο να συμβάλει στην απασχόληση και την κοινωνική διάσταση των προτεραιοτήτων της ΕΕ σχετικά με την έξοδο από την οικονομική κρίση και την επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και των πρωτοβουλιών της «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» και «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού».

Το έργο EMPOWER διερευνεί τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής μάθησης, προκειμένου να αναπτυχθεί η ικανότητα των εκπροσώπων των εργαζομένων για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, να προσελκύσει νέους ανθρώπους και να διευκολύνει τη δικτύωση μεταξύ των συνδικάτων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Newsletter 1

Newsletter 1

PDF

Newsletter 1

Newsletter 2

PDF

Newsletter 1

Newsletter 3

PDF