ΚΥΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

- Εναρκτήρια διακρατική συνάντηση συντονισμού και Εκπαίδευση εκπαιδευτών στην Αθήνα
Υπεύθυνη: ΟΒΕΣ
Ημερομηνία διεξαγωγής:8 - 10 Μαΐου 2014
- Συνάντηση ελέγχου και αξιολόγησης μεταξύ της ΟΒΕΣ και της FAICISL στη Ρώμη
Υπεύθυνοι: FAI CISL, ΟΒΕΣ
Ημερομηνία διεξαγωγής: 26 - 27 Σεπτεμβρίου 2014
- Συνάντηση ελέγχου και αξιολόγησης μεταξύ της ΟΒΕΣ και της UGT TCM στη Μαδρίτη
Υπεύθυνοι: UGT TCM, ΟΒΕΣ
Ημερομηνία διεξαγωγής: 6 Οκτωβρίου 2014
- Συνέδριο επικύρωσης του έργου στην Αθήνα
Υπεύθυνοι: ΟΒΕΣ, UGT-TCM, FAI CISL
Ημερομηνία διεξαγωγής: 24 - 25 Οκτωβρίου 2014