ΣΚΟΠΟΣ

Το CRISIS NO στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου των συνδικάτων ώστε αυτά να αντιμετωπίσουν την κρίση μέσα από την προσωπική βελτίωση των συνδικαλιστών. Η ανάγκη για το έργο αυτό προκύπτει από τις μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν σήμερα στην αγορά εργασίας και το εργατικό δίκαιο πολλών χωρών της ΕΕ λόγω της οικονομικής κρίσης.

Στοχεύει ιδιαίτερα στην ενίσχυση του διακρατικού διαλόγου, την ανταλλαγή εμπειριών, την απόκτηση γνώσεων και την ομαδική μάθηση σε επίπεδο συνδικαλιστικών οργανώσεων, προκειμένου να είναι σε θέση να δρουν θετικά σε συνθήκες κρίσης.