Οι συνάδελφοι από την Διοικηση της ΟΒΕΣ Πρόεδρος Κώστας Μαργαρίτης και αντιπρόεδρος Βασίλης Νίνος συμμετείχαν στο συνέδριο E.A.T.S. που οργάνωσε στην Σόφια η Ιταλική Ομοσπονδία Fai Cisl στις 23/4/2024.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αλυσίδας αξίας των γεωργικών προϊόντων διατροφής, του κοινωνικού διαλόγου και των εργασιακών σχέσεων στον αγροδιατροφικό τομέα, με τον εντοπισμό, την ανταλλαγή και την προώθηση ορθών πρακτικών που εφαρμόζονται ήδη στις χώρες εταίρους. Αυτό θα επιτευχθεί επίσης και ιδίως με την κατάρτιση κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τις διαπραγματεύσεις και τον κοινωνικό διάλογο που θα προωθηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε όλα τα κράτη μέλη, για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αλυσίδας αξίας στον αγροδιατροφικό τομέα.

    Το έργο έχει επίσης ειδικούς στόχους:
  • Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, των γυναικών εργαζομένων και των καταναλωτών.
  • Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των κοινωνικών φορέων στην αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα όσον αφορά την ικανότητά τους να ασκούν θετική επιρροή στα εθνικά συστήματα εργασιακών σχέσεων αγροδιατροφικών προϊόντων.
  • Συλλογή, ανάλυση και διάδοση βέλτιστων πρακτικών.
  • Ανάπτυξη και διάδοση κατευθυντήριων γραμμών.
  • Προώθηση ενός διαφορετικού μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης που θα βασίζεται σε μια πιο δίκαιη κατανομή της αξίας εντός της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων διατροφής και σε έναν βιώσιμο, χωρίς αποκλεισμούς, τακτικό και ασφαλή αγροδιατροφικό τομέα.