Το μάθημα στοχεύει στην:

  • Αποσαφήνιση των βασικών εννοιών, που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία
  • Παροχή κάποιων μεθοδολογιών και εργαλείων, ώστε οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές να μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα και να συμμετέχουν ενεργά στην αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων
  • Να εξηγήσει στους συνδικαλιστές το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό, καθώς και να γνωρίσει στους εκπαιδευόμενους τις οργανώσεις, που ασχολούνται με την υγεία και την ασφάλεια και πού μπορεί κανείς να βρει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το θέμα.
  • Να δώσει τους ορισμούς των διαφόρων ψυχολογικών κινδύνων στο χώρο εργασίας και να βελτιώσει την κατανόηση για το πώς μπορεί κανείς να αξιολογήσει και να διαχειριστεί το εργασιακό άγχος.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμβάλουν με τις δικές τους εμπειρίες και ιδέες.

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί να διαρκέσει 3 εβδομάδες (μία για κάθε ενότητα), προκειμένου να δώσει στους εκπαιδευόμενους αρκετό χρόνο, για να αφομοιώσουν τη γνώση και να σκεφθούν με ποιo τρόπο μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν καλύτερα.

Η ενότητα παρέχει τους βασικούς ορισμούς, σκεπτικό και τον αντίκτυπο στην εργασία των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Επίσης, δίνει βασικές πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των κινδύνων και την εκτίμηση των κινδύνων.

Στόχος του μαθήματος είναι η αποσαφήνιση των εννοιών, που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, καθώς και η ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων για την αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων αυτών.

Η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους σημαντικότερες διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς που ασχολούνται με την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Προσφέρει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους, τους Οργανισμούς, τις πολιτικές και τα εργαλεία που αυτοί χρησιμοποιούν, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους.

Στόχος της ενότητας είναι να δώσει στους εκπαιδευόμενους μια γενική επισκόπηση των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών και βασικής νομοθεσίας, που ασχολούνται με την υγεία και την ασφάλεια, ώστε να γνωρίζουν πού να απευθυνθούν για να βρουν τα στοιχεία, που χρειάζονται για τη διαβούλευση τους με την διοίκηση της εταιρείας ή για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στη δουλειά τους.

Η ενότητα παρέχει τους βασικούς ορισμούς και τις επιπτώσεις των αναδυόμενων ψυχολογικών κινδύνων, καθώς και την αξιολόγηση των κινδύνων και τη διαχείριση του άγχους.

Στόχος του μαθήματος είναι η αποσαφήνιση των εννοιών, που αναφέρονται σε διάφορες μορφές ψυχολογικών κινδύνων στο χώρο εργασίας και πώς μπορεί να τους αντιμετωπίσει με συστηματικό τρόπο.