Το μάθημα στοχεύει να παρέχει στους εκπαιδευόμενους γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις που συνοδεύουν τις μεταβολές και αναδιαρθρώσεις.

Στοχεύει επίσης να προτείνει ιδέες σχετικά με νέους ορισμούς για το ρόλο των σωματείων στο νέο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, που αναφαίνεται στα κράτη-μέλη κατά τη 2η δεκαετία του 21ου αιώνα.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συνεισφέρουν με τις εμπειρίες τους και τις ιδέες τους.

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί να διαρκέσει 3 εβδομάδες (μία για κάθε ενότητα) προκειμένου να δώσει στους εκπαιδευόμενους επαρκή χρόνο να αφομοιώσουν τη γνώση και να σκεφθούν τρόπους με τους οποίους μπορούν να το αξιοποιήσουν στην πράξη. 

Η ενότητα περιλαμβάνει τους βασικούς ορισμούς, τις αιτίες, το ιστορικό και τις επιπτώσεις των εξαγορών και συγχωνεύσεων επιχειρήσεων καθώς και της αναδιάρθρωσης, που συχνά τις συνοδεύει. Δίνει επίσης τα κύρια στοιχεία του Δικαίου του ανταγωνισμού και του Δικαίου προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων, τόσο σε επιχειρήσεις εθνικού χαρακτήρα όσο και σε αυτές κοινοτικών διαστάσεων.

Στόχος της ενότητας είναι η ανάπτυξη κατανόησης των υποκείμενων μηχανισμών και των επιπτώσεων των συγχωνεύσεων/εξαγορών/αναδιαρθρώσεων και των τρόπων με τους οποίους οι συνδικαλιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπάρχουσα νομοθεσία για να αποσβέσουν τις αρνητικές επιπτώσεις αυτών των αποφάσεων στα μέλη τους.

Η ενότητα αυτή παρέχει κάποιες σκέψεις για το πώς τα σωματεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις αρχές, που συνιστούν τη βάση της ύπαρξής τους, δηλαδή την αρχή «η ισχύς εν τη ενώσει» και την αρχή της αλληλεγγύης προκειμένου να διαμορφώσουν δίκτυα ασφαλείας για την προστασία των μελών τους και για να εκφράσουν θετικές λύσεις. Αυτό υπήρξε από ανέκαθεν σημαντικό, πόσο μάλλον σήμερα σε συνθήκες κρίσης.

Στόχος της ενότητας είναι η κατανόηση του πώς αντιλαμβάνεται κανείς τις ανάγκες του και πώς μπορεί να συνδυάσει την παράδοση του συνδικαλιστικού κινήματος με τη δυναμική, που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και τη θετική στάση, προκειμένου να σφυρηλατηθεί από τα σωματεία ένα αποτελεσματικό δίκτυο ασφαλείας.  

Η ενότητα αυτή προσφέρει κάποιες σκέψεις για το πώς τα σωματεία μπορούν να συμβάλλουν θετικά στο ξεπέρασμα της κρίσης, τη διατήρηση της υπάρχουσας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης..

Στόχος της ενότητας είναι η εξέταση διαφόρων παραγόντων, που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των σωματείων και των νέων δεξιοτήτων, που χρειάζονται οι συνδικαλιστές, προκειμένου να αναπτύξουν έναν ενεργητικό ρόλο, πολύ σημαντικό στη βελτίωση των συνθηκών για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.