Η κρίση μεταβάλλει το επιχειρηματικό περιβάλλον και έχει τρομακτικές επιπτώσεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, την ενημέρωση και διαβούλευση και στον κοινωνικό διάλογο γενικότερα. 

Το μάθημα στοχεύει να διευκρινίσει τις νέες μορφές εργασίας, τις αλλαγές του νομικού πλαισίου και τους μηχανισμούς, που έχουν οδηγήσει στις μεταβολές αυτές.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με τις δικές τους εμπειρίες και ιδέες.

Στοχεύει επίσης να παρέχει στους εκπαιδευόμενους γνώσεις και δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα ως συνδικαλιστές σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης.

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί να διαρκέσει 3 εβδομάδες (μία για κάθε ενότητα) προκειμένου να δώσει στους εκπαιδευόμενους επαρκή χρόνο να αφομοιώσουν τη γνώση και να σκεφθούν τρόπους με τους οποίους μπορούν να το αξιοποιήσουν στην πράξη. 

Η ενότητα παρέχει τους βασικούς ορισμούς για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις καθώς και το ιστορικό και τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα εργατικά κινήματα σε διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρεται επίσης στις κύριες Οδηγίες, που αφορούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Εξετάζονται επίσης τα φαινόμενα ,που οφείλονται από την οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση και οι επιπτώσεις τους στην απασχόληση, στις συνθήκες εργασίας, στην εργατική νομοθεσία και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. 

Στόχος της ενότητας είναι η διευκρίνιση των παραμέτρων, που υπεισέρχονται στις συλλογικές διαπραγματεύσεις γενικότερα και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις δε περιόδους κρίσης ειδικότερα καθώς και η παραπέρα ανάπτυξη των ικανοτήτων καλύτερης κατανόησης της κατάστασης και καλύτερης χρήσης της γνώσης αυτής στις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Η ενότητα παρέχει βασική πληροφόρηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά στο δικαίωμα των εργαζομένων νε ενημερώνονται και να διαβουλεύονται για την κατάσταση της επιχείρησης και τις αποφάσεις που μπορεί να τους επηρεάσουν σοβαρά. 

Στόχος της ενότητας είναι να παρέχει στους συνδικαλιστές γνώσεις γιατο τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία για το δικαίωμα στην ενημέρωση και διαβούλευση σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η γνώση αυτών των δικαιωμάτων  τους στοχεύει στην ενδυνάμωσή τους κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με την εργοδοσία.

Η ενότητα παρέχει βασική πληροφόρηση σχετικά με τις νέες μορφές απασχόλησης, που παρουσιάστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες και τείνουν να γίνουν σημαντικός συντελεστής στην αγορά εργασίας. 

Στόχος της ενότητας είναι να παρέχει στους συνδικαλιστές γνώση σχετικά με τις νέες μορφές απασχόλησης και να ανοίξει ένα διάλογο σχετικά με το πώς επηρεάζουν την αγορά εργασίας από τη μια μεριά και το συνδικαλιστικό κίνημα από την άλλη.